انواع رزین آلکیدی

کد 1001
​​​​​​​کد 901

کد 801

کد 701

​​​​​​​کد 601

درصد جسم جامد
70%
60%

​طول روغن

​بلند
متوسط
​​​​​​​کوتاه

انواع رنگ و پوشش روغنی

  • ​​​​​​​​ضد زنگ اخرایی

  • رنگ های پوششی

  • رنگ های ساختمانی

انواع تینر های صنعتی

  • تینر فوری 10/000

  • تینر فوری 20/000